„KOLĘDY I PASTORAŁKI NA GÓRALSKĄ NUTĘ” – wyjątkowy koncert w naszym kościele

Stanisław Karpiel Bułecka i Szymon Chyc Magdzin z zespołem Góralscy Kolędnicy 5 stycznia o godz. 19:00 w Kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. PCK w Jeleniej Górze Cieplicach przedłużą klimat świąt i zaprezentują utwory z albumu „Idjimy tu idjiymy”.  

Wydarzenie organizowane pod patronatem pani Marzeny Machałek – Wiceminister Edukacji i Nauki, to okazja do wysłuchania ponadczasowych kolęd i pastorałek, wśród nich „Na Kondrackiej holi” „Przybieżeli do Betlejem”, „Przy hornej dolinie”, „Wśród nocnej ciszy”, „Ej Malućki” i wielu innych.
Koncert poświęcony jest pamięci, niedawno zmarłej Asi Krudys – 21-letniej studentki jednej z wrocławskich uczelni, II roku AWF – pochodzącej z Jeleniej Góry, angażującej się w wiele inicjatyw, jak również wspierającej grupy naszedj Parafii. 

Projekt „Kolędy i pastorałki na góralską nutę” to idea dwóch członków grupy Future Folk – wokalisty Stanisława Karpiela-Bułecki oraz Szymona Chyc-Magdzina (skrzypce, śpiew). Publiczność będzie miała możliwość posłuchania i zobaczenia na żywo dwójki przyjaciół w towarzystwie wybitnych, podhalańskich muzyków w zupełnie innej odsłonie. Wrażeń dostarczą także dźwięki takich instrumentów, jak kontrabas, skrzypce, akordeon, altówka, a przede wszystkim basy podhalańskie. 

W składzie sześcioosobowej kapeli zarejestrowano całą płytę „Góralscy Kolędnicy - Idjimy tu idjiymy”. Wydawnictwo zawiera jedenaście utworów, w których gościnnie zaśpiewali Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus, Piotr „Lolek” Sołoducha (Enej) oraz bliscy i znajomi inicjatorów projektu – Robert Czech, Piotr Trebunia Tutka, Krysia, Kasia i Antek Chyc - Magdzin. Album promowany jest serią kilku koncertów na terenie Dolnego Śląska i nie tylko. 

Partnerem wydarzenia jest: Fundacja KGHM Polska Miedź. 

Regulamin uczestnictwa w można znaleźć poniżej. 

Regulamin uczestnictwa w Wydarzeniu
„Koncert kolęd i pastorałek – Na góralską nutę” 

I Uczestnictwo 

1.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniu artystycznym „Koncert kolęd i pastorałek – Na góralską nutę” zwanym dalej Wydarzeniem, organizowanym przez:

Parafię rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Miłosierdzia, 58-560 Jelenia Góra,
ul. PCK 23, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Z uwagi na obecnie obowiązujące obostrzenia oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, osoby chcące wziąć udział w koncercie muszą złożyć oświadczenie ustne o zaszczepieniu lub niezaszczepieniu przeciw COVID 19.  

3. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 

6. Liczba miejsc jest ograniczona (w związku z koniecznością ograniczenia liczby widzów uczestniczących jednocześnie w Wydarzeniu) i dostosowana do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Organizator udostępnia 300 miejsc na Wydarzenie, w tym 210 dla osób zaszczepionych oraz 90 dla osób niezaszczepionych. 

7. Składając oświadczenie o zaszczepieniu lub braku zaszczepienia uczestnik zostaje zapisany na jedną z dwóch list jako osoba zaszczepiona lub niezaszczepiona. Organizator nie wymaga od uczestnika podania imienia i nazwiska a jedynie informacji o posiadanym certyfikacie Covid lub jego braku. Uczestnik trafia na jedną z list jako jedna z LP.

II WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA 

8. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Wydarzenia. 

9. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia: 

a) osobom nieposiadającym maseczki; 

b) osobom, u których występują niepokojące objawy sugerujące zakażenie korona wirusem; 

c) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 7. Regulaminu; 

d) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

e) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe; 

f) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

III INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW 

10. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

11. Na terenie Wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. 

12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek zakrywania twarzy nie jest wymagany w przypadku: a) dziecka do ukończenia 5. roku życia; 

b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim; osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; osoby z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane, jednakże należy złożyć ustną deklarację o tym fakcie przy wejściu na teren Wydarzenia). 

13. Na miejscach wyznaczonych dla widowni obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego odstępu i zajmowania jedynie miejsc ściśle wskazanych przez obsługę, przy czym udostępnione zostanie max. 300 miejsc. 

14. Obowiązek zachowania dystansu na widowni nie dotyczy widza, który: 

a) uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje; 

b) uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do 13. roku życia; 

c) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

d) ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem. 

15. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu: 

a) wchodzenia na teren Wydarzenia; b) zajmowania miejsc; c) opuszczania terenu Wydarzenia. 

16. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb, jaki i poleceń Organizatora. 

17. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. 

18. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji Wydarzenia obecnie i przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

19. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia. 

21. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia. 

22. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.: 

a) weryfikację liczby uczestników; 

b) zapewnienie uczestnikom środków do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Wydarzenia; 

c) zapewnienie środków ochrony osobistej (maseczki, płyn do dezynfekcji) osobom obsługującym. 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.parafiambm.jgora.pl oraz przy wejściu na teren Wydarzenia. 

24. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia. 

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa.