Zarządzenie Biskupa Legnickiego z 16.10.2020 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E

BISKUPA LEGNICKIEGO

z 16 października 2020 roku

Mając na uwadze wzbierającą falę zakażeń koronawirusem oraz konieczność uczynienia wspólnot parafialnych miejscami możliwie bezpiecznymi, pragnę zlecić wprowadzenie
w życie duszpasterskie naszej diecezji następujących postanowień oraz przypomnieć zasady już obowiązujące. 

DYSPENSA

Przypominam, że zwolnienie  z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych pozostaje aktualne wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.). Gdy chodzi o obecność na niedzielnych celebracjach, muszą być brane pod uwagę także wprowadzane obostrzenia państwowe oraz roztropne rozeznanie wiernych we własnym sumieniu bieżącej sytuacji epidemicznej, osobistych uwarunkowań zdrowotnych, rodzinnych, związanych z wiekiem i wielką obawą przed zakażeniem.  

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

 1. Księża Proboszczowie, w zależności od tego, w jakiej strefie zagrożenia epidemicznego znajdują się ich parafie, muszą określić maksymalną liczbę wiernych mogących przebywać jednocześnie w kościołach lub kaplicach (strefa żółta – 1 osoba na 4m2, strefa czerwona – 1 osoba na 7m2). Informacja na ten temat powinna się znajdować na drzwiach kościoła i na stronach internetowych parafii. 
 2. Przy drzwiach wejściowych należy umieścić informację o obowiązku stosowania maseczek lub przyłbic oraz przypominać o tym przed rozpoczęciem każdej z liturgii. 
 3. Maseczek lub przyłbic, które zakrywają usta i nos, powinni używać na terenie kościoła:
  1. wierni (podczas sprawowania liturgii i poza nią), chyba że mają zaświadczenie lekarskie określające przeciwskazania;
  2. cała służba liturgiczna, nie wyłączając z tego lektora i psałterzysty podczas wykonywania czytania lub śpiewu;
  3. koncelebransi – podczas udzielania Komunii świętej i procesji przez świątynię;
  4. wszyscy kapłani, którzy nie sprawują Eucharystii, zwłaszcza w zakrystii
   i w konfesjonale;
  5. wszyscy inni pracownicy kościelni, oprócz organisty w trakcie śpiewu i gry na organach.
 4. Parafia powinna być zaopatrzona w dozowniki płynu dezynfekcyjnego, które należy umieścić przy wejściach do kościoła (nie w miejscach kropielnic), w zakrystii oraz
  w pobliżu ołtarza.
 5. Dezynfekcji rąk powinni dokonywać: 
  1. wierni wchodzący do kościoła;
  2. służba liturgiczna – bezpośrednio po wejściu do zakrystii, a także bezpośrednio przed liturgią oraz po niej. 
  3. kapłani – przed rozpoczęciu liturgii oraz bezpośrednio po jej zakończeniu; bezpośrednio przed rozpoczęciem udzielania Komunii świętej – w miejscu widocznym dla wiernych – oraz bezpośrednio po obmyciu palców w vasculum.
 6. Zalecam dużą staranność o utrzymanie czystości w kościołach i kaplicach przez częstszą dezynfekcję, zwłaszcza gdy chodzi o przedmioty i miejsca często dotykane: ławki, klęczniki, klamki, włączniki światła itp.
 7. Duchowni, którzy zostaną objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do Kurii natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.
  Organizowanie zastępstw w takich sytuacjach spoczywa na Księżach Proboszczach we współpracy z Księżmi Dziekanami. 

UDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

 1. Wiernym należy umożliwić przyjmowanie Komunii świętej według ich wyboru: albo do ust, albo na rękę, w następujący sposób:
  1. jeśli do dyspozycji jest więcej niż jeden szafarz Komunii świętej, należy jej udzielać w dwóch rzędach bądź w różnych miejscach w kościele, z wyraźnym zaznaczeniem, gdzie Ciało Pańskie jest udzielane do ust, a gdzie na rękę;
  2. w przypadku jednego szafarza najpierw należy udzielić Komunii świętej osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie tym, którzy chcą przyjąć ją do ust.
 2. Powyższych zasad należy przestrzegać konsekwentnie i bez wyjątków, ponieważ jakiekolwiek mieszanie obu form udzielania Komunii całkowicie pozbawia je sensowności pod względem profilaktyki zakażeń. 
 3. Kapłan lub inny szafarz udzielający Komunii świętej bezpośrednio przed tą czynnością dezynfekuje ręce, podczas niej ma założoną maseczkę, a po zakończeniu obmywa palce w vasculum i powtórnie dezynfekuje ręce.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 1. Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych)
 2. W konfesjonałach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne, które powinny być regularne dezynfekowane lub wymieniane.
 3. Podczas spowiedzi penitent oraz szafarz sakramentu pokuty mają mieć zasłonięte usta i nos

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 1. Należy zrezygnować z Mszy świętych celebrowanych na cmentarzach oraz wszelkich procesji w dniu 1 listopada br., a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału
  w liturgiach sprawowanych tego dnia w kościołach. 
 2. Proszę o zachęcanie wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy nie tylko
  w uroczystość Wszystkich Świętych, ale przede wszystkim w tych dniach, kiedy można uzyskać odpust za zmarłych – od 1 do 8 listopada.  

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Legnicka Kuria Biskupia modyfikuje swój styl i porządek pracy. Prosimy o powstrzymanie się od załatwiania spraw osobiście oraz o ograniczenie wizyt w Legnickiej Kurii Biskupiej jedynie do spraw wyjątkowych.
 2. Zachęcam, aby Kancelarie parafialne pozostawały zamknięte, z wyjątkiem spraw
  losowych. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, dzięki
  którym będą mogli umówić się z duszpasterzem w celu załatwienia spraw niecierpiących zwłoki.
 3. Zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane, a także wszystkich wiernych do dalszego trwania w jedności na modlitwie różańcowej w intencji ustania pandemii.
 4. Proszę, aby wobec zagrożenia niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa Księża wystrzegali się skrajności w postawach i wypowiedziach oraz unikali zarówno tworzenia atmosfery strachu i paniki, jak również lekceważenia powagi sytuacji. Bądźmy dla innych wzorem i umocnieniem w stosowaniu się do zaleceń władz państwowych, samorządowych, sanitarnych i kościelnych. Wobec internetowej plagi fałszywych informacji, tzw. fake newsów, dotyczących również pandemii, proszę o powstrzymywanie się od przekazywania dalej niesprawdzonych wiadomości i kontrowersyjnych teorii. 
 5. Zachęcam, aby w trakcie niedzielnych ogłoszeń parafialnych przedstawić wiernym najważniejsze z wyżej wymienionych zasad funkcjonowania parafii oraz wypływające z nich obowiązki duszpasterzy i świeckich. Warto ponownie wytłumaczyć, że przyjmowanie Komunii świętej na rękę nie może być uznawane za profanację oraz że stanowi godziwy sposób jej przyjmowania, uznany w przepisach liturgicznych Kościoła i zaakceptowany przez odpowiednie władze kościelne. Każde indywidualne rozstrzyganie o godziwości sposobu przyjmowania Komunii świętej jest poza posłuszeństwem oficjalnemu nauczaniu Kościoła.
 6. Należy rozważyć zawieszenie inicjatyw duszpasterskich oraz spotkań poszczególnych wspólnot parafialnych, jeśli mogłyby one nieść duże ryzyko zakażeń ze względu na liczbę wiernych, warunki i formę spotkań, itd.
 7. W instytucjach diecezjalnych, takich jak: Wyższe Seminarium Duchowne, Dom Księży Emerytów i Caritas Diecezji Legnickiej obowiązują szczegółowe zasady opracowane przez zarządy tych instytucji, uwzględniające specyfikę poszczególnych domów. Bardzo proszę wszystkich użytkowników wymienionych miejsc o przestrzeganie tych zasad.  
 8. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2020 roku.
  W zależności od nowych postanowień władz państwowych, sanitarnych i kościelnych będzie ono aktualizowane. 
   

Modlę się za całą naszą Wspólnotę diecezjalną i wszystkim z serca błogosławię

Wasz Biskup † Zbigniew KIERNIKOWSKI 

Legnica, 16 października 2020 roku; ldz. 1001/SBL/2020