„Wniebodęte! Festiwal im. Marka Garcarza”

Narodowa Orkiestra Dęta zaprasza na drugą edycję imprezy, która duchowe uniesienia połączy z dobrą zabawą i w ten sposób pomoże wszystkim poczuć się częścią wspólnoty. 
„Wniebodęte! Festiwal im. Marka Garcarza” odbędzie się 24 czerwca o godz. 19.00 na lubińskich błoniach.

Rok temu koncert „Wniebodęte!” intrygował nie tylko ciekawie brzmiącym tytułem. Część ludzi przyszła posłuchać religijnych piosenek w nietypowych dla nich aranżacjach na orkiestrę dętą. Część chciała poznać historię nawróconego gangstera. Część liczyła po prostu na chwilę rozrywki. Kiedy na scenie pojawiło się 200 osób, dęciaki i bębny, na błoniach nikt nie miał wątpliwości, że będzie to wyjątkowe wydarzenie. Razem z uczestnikami warsztatów zaśpiewa m.in. Ala Tracz, reprezentantka Polski na Eurowizji Junior w 2020 roku oraz finalistka programu „The Voice Kids”. „Wniebodęte!” tak jak rok temu patronatem honorowym objął biskup legnicki Andrzej Siemieniewski. Hierarcha zdecydował, że tegoroczne wakacyjne spotkanie młodzieży diecezji legnickiej odbędzie się w Lubinie w tym samym czasie, co festiwal, by młodzi katolicy mogli wziąć udział w tym niezwykłym muzyczno-religijnym widowisku.
W dniach poprzedzających koncert (20-23 czerwca) odbędą się warsztaty chóralne do których zapraszamy. Organizatorami tegorocznego festiwalu są: Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie, Regionalne Centrum Sportu, Miasto Lubin, TV Regionalna, Diecezja Legnicka oraz Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. Koncert jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

REGULAMIN WARSZTATÓW „WNIEBODĘTE!”

I. Organizatorzy

Organizatorami warsztatów są: Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie, ul. Pruzi 7,9 z siedzibą w Lubinie, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie, ul. Orla 32, Diecezja Legnicka, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica 7.

II. Czas i miejsce

1) Warsztaty odbędą się w dniach 20 – 23 czerwca 2022 roku w Lubinie.

2) Zajęcia z wykładowcami/artystami odbywać Organizatora miejscu na terenie miasta Lubina.

się będą w wyznaczonym przez

3) 24 czerwca 2022 r. na Błoniach Lubińskich odbędzie się koncert finałowy Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie z udziałem Uczestników warsztatów.

III. Warunki uczestnictwa w warsztatach

1) Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

2) Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej www.nod.lubin.pl/wniebodete/ i podpisaną odesłać drogą mailową na adres e-mail: wniebodete@nod.lubin.pl w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.

3) Ilość Uczestników warsztatów jest ograniczona, a o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

4) Uczestnik warsztatów zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu się na warsztaty.

5) Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6) W przypadku gdy Uczestnikiem warsztatów zgłoszeniową wypełnia rodzic/opiekun prawny.

IV. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

jest osoba niepełnoletnia

kartę

1) Organizator zastrzega i informuje, że Warsztaty oraz koncert finałowy będą rejestrowane przez Organizatora lub osoby trzecie działające na jego zlecenie poprzez wykonywanie zdjęć, jak również nagrywanie filmów, co będzie oznaczało możliwość utrwalenia wizerunku, w tym wizerunku głosowego, każdego z Uczestników na tych zdjęciach lub filmach.

2) Uczestnik warsztatów/rodzic/opiekun prawny Uczestnika warsztatów udziela Organizatorowi nieodpłatnej Zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku/wizerunku swojego dziecka bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie wszelkich mediów. W szczególności Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań audiowizualnych za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikacje w prasie drukowanej, w Internecie, w telewizji i radiu, publiczne wykorzystanie zdjęć i nagrań audiowizualnych, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Organizatora oraz współpracujących z nimi podmiotów.

W szczególności, Organizator uprawniony jest do:

a) nieograniczonego używania, rozpowszechniania, przekształcania, modyfikacji i innych zmian w zakresie fotografii i nagrań audiowizualnych utrwalających wizerunek Uczestnika warsztatów, według ich uznania, nie naruszając przy tym praw osobistych Uczestnika warsztatów;

b) dowolnego łączenia fotografii i nagrań audiowizualnych z tekstem i/lub innymi zdjęciami i/lub elementami graficznymi i nagraniami audiowizualnymi;

c) używania fotografii i nagrań audiowizualnych utrwalających wizerunek Uczestnika warsztatów w celach promocyjnych i reklamowych Organizatora i podmiotów z nimi współpracujących.

3) Organizator jest uprawniony do przenoszenia wszelkich uprawnień wynikających ze Zgody bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Uczestnika warsztatów.

4) Uczestnik warsztatów/rodzic/opiekun prawny Uczestnika warsztatów zobowiązuje się do niepodnoszenia względem Organizatora oraz podmiotów trzecich jakichkolwiek roszczeń związanych z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika warsztatów w zakresie, o którym mowa powyżej, w szczególności roszczeń odszkodowawczych związanych z komercyjnym wykorzystaniem utrwaleń wizerunku.

V. Licencja na prawa do artystycznych wykonań

1) Uczestnik warsztatów/rodzic/opiekun prawny Uczestnika warsztatów udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z każdego artystycznego wykonania Uczestnika warsztatów, mającego miejsce podczas warsztatów oraz koncertu finałowego, w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową;

b) obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

utrwalono

c) rozpowszechniania, tj. odtwarzania oraz publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczanie go w całości lub we fragmentach w portalach i kanałach prowadzonych przez Organizatora oraz partnerów wydarzenia w YouTube, Facebook, Instagram i stronach www.

2) Organizator w zakresie uzyskanej licencji może upoważnić inne osoby do korzystania z artystycznych wykonań.

3) Udzielenie licencji następuje z chwilą utrwalenia każdego artystycznego wykonania.

4) Uczestnik warsztatów/rodzic/opiekun prawny nie może wypowiedzieć licencji.

5) Artystyczne wykonania mogą być eksploatowane w całości lub we fragmentach, samoistnie lub w połączeniu z innymi utworami, artystycznymi wykonaniami lub dźwiękami, wybranymi przez Organizatora w tym zakresie podmioty te będą uprawnione do modyfikacji artystycznych wykonań. VI. Postanowienia ogólne

1) Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych przez Organizatora.

2) Organizator nie bierze odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń osób prowadzących warsztaty i koncert finałowy. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane są warsztaty.

3) Koszt naprawy lub usunięcia szkód poczynionych przez Uczestnika warsztatów pokrywa Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny.

4) Rodzic/opiekun prawny Uczestnika warsztatów podejmuje decyzję w sprawie opuszczania przez dziecko zajęć po ukończeniu warsztatów. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolny powrót dziecka do domu jest zobowiązany do odebrania Uczestnika warsztatów bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.

5) Filmowanie i nagrywanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora. Uczestnicy nie mają prawa do rejestracji zajęć oraz ich powielania bez uprzedniej zgody Organizatora oraz członków grupy uczestniczących w zajęciach.

6) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

7) Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA WARSZTATY „WNIEBODĘTE!”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

 

WIEK

 

MIEJSCOWOŚĆ

 

NUMER TELEFONU

(1)

 

ADRES E-MAIL

(1)

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PEŁNIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ (2)

 

ADRES RODZICA/OPIEKUNA

(2)

 

1. Rozmiar koszulki:

`` S

M

L

XL

XXL

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem warsztatów „Wniebodęte!”, który w całości akceptuję.

`` TAK

NIE

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

`` TAK

NIE

4. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu (2) .

`` TAK

NIE

5. Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres e-mail/numer telefonu newslettera zawierającego informacje dotyczące zajęć i imprez kulturalnych organizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie.

`` TAK

NIE

6. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka.

`` TAK

NIE

7. Wyrażam zgodę na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy (2) .

`` TAK

NIE

…………………………………………………………………..

(data i podpis uczestnika warsztatów lub opiekuna prawnego)

(1)

(2)

W przypadku osoby niepełnoletniej, proszę podać kontakt do rodzica/opiekuna, któremu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej Wypełnić tylko w przypadku, gdy uczestnikiem warsztatów ma być osoba niepełnoletnia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie, ul. Mikołaja Pruzi 7,9 59-300 Lubin, tel.: 76 307 00 00, e-mail: sekretariat@nod.lubin.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w warsztatach.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, dane kontaktowe do opiekunów (w przypadku osoby niepełnoletniej), dane wizerunkowe w celach promocyjnych.

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane przechowywane będą w okresie do 2 lat od odbytej imprezy – dotyczy karty zgłoszenia lub do momentu wycofania zgody – dotyczy wizerunku.

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

8. Posiadają Państwo prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

9. Posiadają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.

10. Posiadają Państwo prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowej.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w warsztatach.