Mobilny PSZOK na parkingu przy kościele we wtorek 10 XI

MPGK informuje, że w dniu 10.11.2020 r. w godz. 13:00 - 16:00 przy ulicy PCK/Wróblewskiego (okolice kościoła) odbędzie się zbiórka odpadów problemowych w ramach działań mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.: 

·      zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (AGD, RTV, sprzęt informatyczny itp.)

·      drukarki, skanery,

·      baterie i akumulatory,

·      urządzenia zawierające freony, 

·      lampy fluorescencyjne, 

·      zużyte tonery,

·      magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

·      leki, 

·      oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, 

·      opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOK właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potwierdzenie przelewu z konta bankowego, rozliczenie czynszu z wyszczególnieniem opłat za wywóz nieczystości. Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

W związku z nadzwyczajną w tym roku sytuacją, związaną z pandemią wirusa SARS‑CoV‑2, w celu zachowania bezpieczeństwa uczestników zaleca się, aby osoby biorące udział w akcji podzielone były na grupy składające się ze społeczności, która ma ze sobą kontakt na co dzień. Zaleca się również zachowanie bezpiecznego dystansu, konieczne jest również używanie maseczek ochronnych. MPGK nie wyposaża uczestników w maseczki ochronne.